Att utbilda sig till målare

De flesta som utbildar sig till målare gör det genom byggprogrammet på gymnasiet. De som vill utbilda sig till målare, men som är äldre än 19 år, kan få utbildning direkt genom en lärlingsplats hos ett företag. Efterfrågan är idag stor och det utbildas hundratals målare varje år.

Hantverkarprogrammen på gymnasiet har visat sig återigen öka i popularitet under de senaste åren. Därefter är det dessutom vanligt att elever kompletterar utbildningen på högskola med olika ingenjörskunskaper. Den som istället vill vuxenutbilda sig som lärling får själv leta upp ett företag som är i behov av lärlingar.

Betygskrav

Den som gått byggprogrammet på gymnasiet med måleri som inriktning, brukar i vanliga fall tilldelas 2 000 utbildningstimmar. Om eleven dessutom har nått upp till de betygskrav som branschen ställer, ges ytterligare 1 000 timmar till eleven. Dessa timmar påverkar inte en elevs möjlighet att bli lärling hos ett företag, men det kan hända att elever med bättre betyg får börja på en annan nivå än de med lite sämre betyg.

För en målarelev behövs 2 200 poäng på gymnasiet med G som lägsta betyg (om de fick betyg enligt det gamla betygssystemet). I det nya betygsystemet krävs minst E och 2 500 poäng. Detta för att få ut maximalt antal timmar i utbildningsboken. Om eleven inte nått upp till dessa krav ges vanligtvis 2 000 utbildningstimmar när examen tas. Dock kan en elev välja att plugga upp sina betyg medan denne är lärling. Då kan man tillföra 1 000 timmar när betygen redovisas.

Betygskrav för den med vuxenutbildning

Den som är vuxenutbildad kan tillgodoräkna sig 1 000 utbildningstimmar, om kursplanen är följd och betyget E (minst) har getts i de kurser som branschen ställer krav på. Får man inte tillräckligt bra betyg, eller har missat någon av kurserna, behöver de först kompletteras. Först när betygen är fullständiga kan 1 000 utbildningstimmar tillgodoräknas.

Lönen

Lönen ser givetvis lite olika ut olika mellan olika målare. Snittlönen ligger dock på 32 500 kronor i månaden innan skatt. Dessutom får du lön som lärling, en period som varar i normalt två år. Lönen som lärling är givetvis inte lika hög som den man har när man är färdigutbildad. Snittlönen för en lärling ligger på ca 19 000 kronor i månaden, under förutsättning att lärlingen har godkända betyg i samtliga ämnen och inte så hög frånvaro. När lärlingsperioden är över, ökar dock lönen både kraftigt och snabbt. Möjligheterna att få en riktigt hög lön är dock begränsade som anställd. Målare som startar upp egna firmor kan dock ibland ta ut löner som är en bra bit högre än snittlönen.

Du kan läsa om målaryrket och vad det innebär i praktiken här: www.målaresollentuna.nu.

30 Apr 2017